วัดป่าดอยแสงธรรม

บ้านปายสองแง่ ตำบลหัวเวียง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
cover_ed
A (1)_ed
A (14)_ed
A (20)_ed
previous arrow
next arrow

ย้อนไปเมื่อในอดีต พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ได้เดินธุดงค์มายังบ้านปายสองแง่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านได้พิจารณาเห็นถึงความเหมาะสมในการอยู่บำเพ็ญสมณะธรรม จึงได้อยู่พำนักเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจแก่ชาวบ้านเป็นเวลาหลายพรรษา
หลังจากนั้นทุกปี พระอาจารย์ได้พาคณะพระเณร พร้อมศิษยานุศิษย์ กลับมายังบ้านปายสองแง่ เพื่อมาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เผยแพร่ศาสนา และพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านปายสองแง่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
เมื่อปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา พระอาจารย์ได้ทำโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 9 ที่บ้านปายสองแง่ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และจิตใจของชาวบ้าน และทหารในพื้นที่ รวมถึงการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านแห่งนี้
พระอาจารย์ชัยกิจ พร้อมศิษยานุศิษย์ และชาวบ้านปายสองแง่ ได้ร่วมแรงร่วมใจ ก่อสร้างที่พักสงฆ์และสร้างเสนาสนะ สร้างถาวรวัตถุ กุฏิ ศาลา เมื่อแล้วเสร็จ พระอาจารย์ชัยกิจ จึงเมตตาให้ใช้ชื่อว่า “ที่พักสงฆ์ป่าดอยแสงธรรม” เพื่อจะได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนา เป็นที่เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระภิกษุผู้แสวงหาความสัปปายะในรุ่นหลัง และจักได้เกิดประโยชน์อันสมควรแก่ชาวบ้านปายสองแง่สืบไป