สารคดีกิจกรรม

การทำงานโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 10

วันสงกรานต์ วันครอบครัว
 

มาฆปุรณมีบูชา ๒๕๖๒ ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม

สารคดี เรื่อง ชายแท้ในทางธรรม

ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยจิตตะ

วันออกพรรษา ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม ปี ๒๕๖๐

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม ปี2560

ตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง “ทำบุญ แผ่ส่วนบุญ” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

พระศรีมหาวิมุตติธรรม

ดีส่งต่อดี ๙ ณ บ้านปายสองแง่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันพญาวัน

พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร(ยกองค์พระพุทธศรีอริยสุวรรณภูมิ)

วันมาฆะบูชา พระศาสนายังมีชีวิต


ธรรมเทศนา

ครอบครัว สำคัญ
 
ทำบุญเรือนไทยทับขวัญ
 
พิธีทำบุญบ้านคุณประเสริฐ คุณวีณา วงศ์วรการ
 
ธรรมเทศนาเรื่อง “ดัดนิสัย” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร
 
 
ธรรมเทศนาเรื่อง เวทนา โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร
 
การภาวนาเบื้องต้น โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร
 
 
ทำบุญบ้านนันทวงศ์
 
ธรรมะเพื่อปรองดองประเทศ
 
ธรรมเทศนาเรื่อง “ต้นพระยอม” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร
 

ธรรมเทศนา เมื่อวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561 โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจะบูชาธรรม

ธรรมเทศนาเรื่อง ศีลสู่สัมมาสมาธิ

 ธรรมเทศนาเรื่อง คนสุก คนดิบ

  ธรรมะเทศนาเรื่อง เชือก 3 เส้น โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

ธรรมเทศนาเรื่อง “ผ่าตัดใจ” ณ โรงพยาบาลลำปาง

ธรรมเทศนาเรื่อง รักษาใจ โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “มายาของกิเลส” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “ยึดมั่น ถือมั่น” โดยพระอาจารย์ ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “หมอทางโลก หมอทางธรรม” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “ไตรลักษณ์” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง วิชาทางโลก วิชาทางธรรม โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “พึ่งเป็นพึ่งตาย” โดย พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “เกิด” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “ธาตุ4 ขันธ์ 5” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “น่าคิด” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “ความงาม” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “ใจประเสริฐ” โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

ธรรมเทศนาเรื่อง “หนี้” โดย พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร

สร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยธรรม