หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 4

4 (4)_ed
4 (6)_ed
4 (7)_ed
4 (8)_ed
4 (9)_ed
4 (10)_ed
4 (11)_ed
4 (12)_ed
4 (13)_ed
4 (14)_ed
4 (15)_ed
4 (16)_ed
4 (17)_ed
4 (18)_ed
4 (19)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow

วัครั้งที่ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ บ้านห้วยหล่อ อ.เมือง
แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ร่วมปลูกต้นไม้ และบูรณะป่าช้าวัดห้วยหล่อ
รวมยอดเงินทำบุญ 115,867 บาท

4 (4)_ed
4 (6)_ed
4 (7)_ed
4 (8)_ed
4 (9)_ed
4 (10)_ed
4 (11)_ed
4 (12)_ed
4 (13)_ed
4 (14)_ed
4 (15)_ed
4 (16)_ed
4 (17)_ed
4 (18)_ed
4 (19)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow